• لایحه تجدید نظر خواهی به.اعتراض ثالث
  • رد جلسه رسیدگی تجدید نظر خواه به دلیل اسناد عدی و کپی خارج از قرارداد فروش سرقفلی ضمن جعل در اسناد و وجود خارجی نداشتن خواهان ضمن جعل در وکالت نامه مشخصات دروغ از موکل و ادرس موکل و ضمن امضای موکل که به نام شخص دیگری می باشد که شهود و مستندات و نمونه امضا اصل شخص هست موجود می باشد ضمن اینکه با این مستندات دعوی دیگری هم در شعبات دادگاه حقوقی و تجدید نظر مطرح شده بوده که مستندات و حکم بر قطعی هم صادر شده میباشد ضمن کیفر خواست شدن وکالت نامه وکیل در شعبه در حال اجرا و تحقیقات می باشد با تشکر
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

درخواست خودتون و به طور مشخص بیان کنید و بفرمایید که چه خواسته ای از ما دارید؟

-->