• رجوع از بذل مهريه
  • در صورتی که زوجه طی سند رسمی در دفترخانه مهریه خود را به زوج ببخشد (هبه نماید) آیا می تواند بعدا از هبه خود رجوع نماید؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

به طور كلي اگر مهريه عين معين باشد هبه محسوب مي شود و قابل رجوع است مگر در موارد ماده 803 قانون مدني ، اما اگر مهريه دين باشد طبق ماده 806 قانون مدني بذل دين غير قابل رجوع است.

-->