• مستثنيات دين
  • سلام وقت شما بخیر خير، مطابق نظریه مشورتی شماره 9699/7-2/10/80 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و ماده526 قانون آيين دادرسي مدني مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ علیه جاري است.
-->