• سلب حضانت فرزند از پدر
  • مطابق ماده 1173 قانون مدني و ماده 45 قانون حمايت خانواده اگر طبق تشخیص دادگاه پدر صلاحیت نداشته باشد مادر طفل حق حضانت فرزند مشترک بعد از هفت سال را دارد. همچنین به هر علت اگر دادگاه تشخیص دهد غبطه و مصلحت طفل ایجاب می کند نزد مادرش باشد حکم به حضانت طفل توسط مادر مي دهد زيرا در اينگونه موارد رعايت مصلحت طفل بر همه موارد اولويت دارد.
-->