• استرداد پاسپورت
  •  برای انجام کاری پاسپورتم را به شخصی دادم اما پس از گذشت مدتی دیگر آن را پس نداد. چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید دادخواست استرداد پاسپورت را به طرفیت ایشان مطرح نمایید. باید توجه داشته باشید در این مورد باید ثابت نمایید پاسپورت را به ایشان تحویل داده‌اید.

-->