• وضعیت حضانت فرزندان
  •  همسرم منزل را به دلیل ترس از ضرر جانی ترک کرده است البته این موضوع در هیچ دادگاهی ثابت نشده است. حاصل ازدواجمان نیز یک فرزند پسر است. در صورت جدایی حضانت فرزند پسر تا چه زمانی با مادر است؟
1400/07/01

حضانت فرزندان چه دختر چه پسر تا 7 سالگی با مادر است.

-->