• دادخواست تعدیل در پرداخت محکوم به
  • برای پرداخت محکوم به، دادخواست اعسار دادم و پذیرفته شده است. بعد از مدتی دادخواست تعدیل را مطرح کردم و در این مورد هنوز حکمی صادر نشده است. در این مرحله محکوم له می‌تواند من را بازداشت نماید؟
1400/07/01

محکوم له می‌تواند در خصوص بازداشت شما اقدامات لازم را انجام دهد و دعوای تعدیل مانع از اجرای حکم نیست.

-->