• تصنیف دارایی
  • یا زوج باید شرط نصف دارایی(تنصیف) را بپذیرد؟
1400/07/01

شرط تنصیف دارایی جزء شروط مندرج در نکاح نامه است و پذیرش آن اختیاری است و زوج می‌تواند آن را امضاء ننماید. اما در صورت پذیرش و امضاء آن متعهد و ملزم به اجراء آن در صورت وقوع می‌گردد.

-->