• تا کی باید مهریه دهیم
  • همسر دومم از من جدا شده است و محکوم به پرداخت مهریه شده‌ام. از همسر اولم سه فرزند دارم که همگی دانشجو بوده و مخارجشان بالا می‌باشد. همسر دومم به تازگی ازدواج کرده است. آیا همچنان باید مهریه بدهم؟
1400/07/01

مهریه جزء حقوق مالی زوجه می‌باشد و در هر حالتی به وی تعلق می‌گیرد. لذا ازدواج ایشان مانع پرداخت مهریه نیست. اما شما می‌توانید دعوای تعدیل در پرداخت مهریه را طرح نمایید و با اثبات این موضوع که اوضاع و شرایط مالی شما نسبت به گذشته بدتر شده است تقاضای تجدیدنظر در پرداخت مهریه را بخواهید.

-->