• شهادت برای قبول دادخواست اعسار
  • برای پرداخت مهریه دعوای اعسار مطرح کرده‌ام و شهود خود را نیز معرفی نموده‌ام. آیا امضاء آنها همراه با کد ملیشان برای دادگاه کافی است؟
1400/07/01

در روز رسیدگی شهود شما باید در دادگاه حاضر باشند تا به نفع شما شهادت دهند.

-->