• ممانعت از حق در استفاده از مشاعات ساختمان
  • - یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه متعلق به اینجانب است. خانه‌ام را اجاره داده‌ام اما همسایه با آزار و اذیت مانع از دسترسی مستاجر به مشاعات می‌شود. چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

مستاجر می‌تواند با طرح دعوای مزاحمت علیه ایشان، وی را از انجام کارهای فوق منع نماید.

-->