• فروش ملک مشاعی
  • ملکی را به صورت سه دانگ سه دانگ با شخصی شریک هستم. شریکم قصد فروش سهم خودش را دارد اما حاضر نیست به من بفروشد. کاری از دستم بر‌میاید؟
1400/07/01

اگر شریک شما سهم خود را به دیگری واگذار کند شما می‌توانید همان مبلغ را به خریدار داده و سهم مورد نظر را تملک نمایید. به این حق، حق شفعه گفته می‌شود.

-->