• تقسیم ورثه اموال
  • یک خانه پدری داریم که بدلایلی پدرم آن را به نام یکی از برادرانم کرد تا بعد از انجام کاری دوباره به نام پدرم شود اما این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر پدر و برادرم فوت کرده‌اند و ما می‌خواهیم خانه را بفروشیم اما فرزندان برادرم رضایت نمی‌دهند. برای فروش ملک باید چه اقدامی انجام دهیم؟
1400/07/01

در حال حاضر سند ملک به نام برادر شما بوده و بر اساس قانون مالک ملک، ورثه ایشان که همسر و فرزندان ایشان هستند می‌باشند.

-->