• ممانعت از فروش ملک به دلیل حق ارتفاق
  •  ملک ما با ملکی دیگر مجاورت دارد و سالهاست از جاده مشترکی استفاده می‌کنیم. در حال حاضر قصد فروش ملک خود را دارم اما صاحب ملک مجاور بیان می‌کند مانع فروش ملک می‌شود زیرا جاده به او تعلق دارد. آیا چنین حرفی درست است؟
1400/07/01

اگر جاده مذکور در زمین مجاور قرار دارد و متعلق به ایشان می‌باشد و شما در آن حق الارتفاق دارید با فروش ملک خود حق الارتفاق نیز منتقل می‌شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

-->