• تخلیه ملک قبل از موعد اجاره
  • مستاجرم چند ماهی است اجاره بهاء را نپرداخته و علاوه بر آن آزار و اذیتهای دیگری را نیز انجام می‌دهد. هنوز موعد اجاره نیز فرا نرسیده است. در این شرایط می‌توانم خانه را تخلیه کنم؟
1400/07/01

معمولا در قراردادهای اجاره یکی از بندهای اجاره نامه به عدم پرداخت اجاره بهاء اشاره دارد و بیان می‌کند در صورت پرداخت نشدن اجاره، موجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید. حال چنانچه در قرارداد شما نیز چنین شرطی آمده باشد، شما می‌توانید در مرجع قضایی تقاضای فسخ قرارداد و تخلیه عین مستاجره را بخواهید.

-->