• گرفتن دیه از اموال شخص فوت شده
  • - چند ماه قبل با موتور تصادف کردم و آسیب جدی دیدم. راننده موتور بیمه نداشت و فوت شده است. برای گرفتن دیه چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید علیه وراث ایشان دادخواست داده و دیه خود را از ماترک (ارثیه) متوفی مطالبه نمایید.

1400/07/01

درعین حال توضیحات بالا درخواست حبس وتوقیف موتور سیکلت نمایید تا ازماترک متوفی دیه وارش وخسارات شماپرداخت شود.بهتراست از یکی از زکلای دادگستری استفاده نمایید.

-->