• رجوع از بذل مهريه بعد از طلاق
  • من و همسرم از همدیگر جدا شدیم . مهریه وی 700 سکه بوده که 600 سکه را حکم گرفته و 100 سکه را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و در ازای طلاق 150 سکه را بخشیده است اما الان برای آزار و اذیت 15 سکه از 100 سکه را که در اجرای ثبت به اجرا گذاشته را در دادگاه مطالبه كرده است آیا بنده می توانم مدعی این شوم که زوجه سابق از 700 سکه 600 سکه را حکم گرفته ولی الباقی را در قبال طلاق بخشیده است ؟
1400/07/01

اگر زوجه ذمه مرد را از مهریه بری کند به آن ابراء می گويند و طبق  ماده 806  قانون مدنی در ابراء امكان رجوع نيست البته در مورد هبه اختلاف نظر و آراء متناقض دیده می شود عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه  امکان رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد و بعضی دیگر با استناد به ماده ۸۰۶ قانون مدنی  معتقدند حق رجوع ندارد  و نيز شما می توانید در همان دادگاه که خانم مطالبه مهر کرده یا اجرای ثبت از خودتان دفاع نمائید و طلاقنامه یا حکم دادگاه را ارائه نمائید تا به ادعای شما رسیدگی شود همچنين اگر  زمان عده پايان نيافته و دادگاه امكان رجوع از بذل را پذيرفته باشد شما نيز مي توانيد به زوجه رجوع نماييد.

-->