• طلاق به درخواست زوج
  • آيا شوهر می تواند بدون دلیل موجه برای دادگاه همسر خودرا طلاق دهد. آیا می تواند تقاضای اعسار بدهد درصورتیکه تقاضای طلاق از خودش باشد؟
1400/07/01

بله طبق ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند با رعايت شرايط زوجه را طلاق دهد، همچنين براساس ماده 29 قانون حمايت خانواده ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق مطابق مقررات مربوط اقدام کند. قبول یا رد دعوی اعسار از اختیارات دادگاه است.

-->