• رابطه نامشروع زوجه و مهريه و نفقه و اجرت‌المثل
  • آيا حکم رابطه نامشروع  خانمم می تواند در مورد مهر و نفقه واجرت المثل کمکی به اینجانب بکند لازم به ذکر است مراحل طلاق در حال سپری شدن است لطفا اینجانب را راهنمايی کنید.
1400/07/01

بر اساس ماده 1082 قانون مدني مهريه از حقوق زوجه است و محکومیت زوجه در مهریه اثری ندارد، ولی مطابق ماده 336 قانون مدني و تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اجرت المثل در سال ۱۳۷۱ اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد همچنين تا زمانی که در علقه زوجیت شما و در تمکین باشد طبق ماده 1106 قانون مدني باید نفقه او را بدهید.

-->