• طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
  • -بنده در کشور ترکیه اقامت دارم و شوهرم در ایران هستند به دلیل اختلافات زیادی که داریم خواستار طلاق توافقی هستیم. چگونه باید جهت طلاق اقدام نماییم؟
1400/07/01

مطابق ماده 14 قانون حمایت خانواده هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند لذا می توانید دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه صالح ارائه نمایید.

-->