• دادخواست تنفیذ طلاق
  • من و همسرم در کشور مالزی جهت طلاق به یکی از دادگاه های صالح این کشور مراجعه کرده و پس از گذراندن مراحل قانونی دادگاه مالزی حکم طلاق صادر شد. اکنون خواهان بازگشت به ایران هستم چگونه می توانم طلاق خود را در ایران نیز ثبت نمایم؟
1400/07/01

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.لذا جهت تنفیذ حکم ابتدا باید ضمن ارائه مدارک مربوط (173 قانون اجرای احکام مدنی) مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نمایید.

-->