• دریافت مهریه از پدرشوهر
  • خانمی 37 ساله و دارای دو فرزند هستم به دلیل مشکلات فراوان مالی و غیر مالی با همسرم دادخواست مطالبه مهریه ارائه دادم و در مقابل همسرم دادخواست اعسار داده اند و در واقعیت هم توانایی پرداخت مهریه را ندارند در صورتیکه پدرایشان بسیار متمول هستند. چگونه می توانم مهریه ام را تماما بگیرم؟
1400/07/01

پدر شوهر هر چقدر هم از نظر مالی غنی و ثروتمند باشد، از نظر قانونی تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد، در واقع مهریه تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقاً ارتباطی به بستگان او ندارد.

-->