• ضمانت پدرشوهر در پرداخت مهریه
  • چگونه میتوانم با توجه به وضع مالی پایین خواستگارم پدرش را ضامن پرداخت مهریه ام قرار دهم؟
1400/07/01

در صورتی میتوان پدرشوهر را در دادن مهریه متعهد کرد که پرداخت مهریه از جانب پسرش را در عقد نامه و یا قراردادی مستقل ضمانت یا تعهد کرده باشد؛ پدر شوهر باید تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را به صورت قانونی به امضاء رسانده باشد و طبق ماده221 قانون مدنی ضامن در پرداخت می شود.

-->