• پرداخت مهریه از سهم الارث
  • خانمی هستم که 7 ماه پیش دادخواست مطالبه مهریه ارائه دادم و بعد از دادخواست اعسارشوهرم و تقسیط بندی مهریه، مقدار بسیار کمی ماهیانه واریز می شود. مدتی قبل پدرشوهرم فوت شد و اموال زیادی به همسرم به عنوان سهم الارث رسید. آیا می توانم مهریه خود را از سهم الارث همسرم مطالبه کنم؟
1400/07/01

بله، زیرا سهم الارث جزء دارایی های زوج محسوب می شود و زوجه می تواند برای شرایط وصول مهریه از سهم الارث زوج، به دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کند و دادگاه براساس اموال و ارثیه ی که به شوهر رسیده است مهریه زن را پرداخت می نماید.

-->