• شکایت بابت فحش های ناموسی
  • سلام یکی از آشنایان چند روز پیش آمد به مغازه ما و به من و خانواده من فحاشی کرد و از الفاظ رکیکی استفاده کرد تحت چه عنوانی از او مینوانم شکایت کنم
1400/07/01

سلام شما میتوانید با توجه به فحش هایی که این فرد داده است تحت عنوان فحاشی و قذف از او شکایت کنید

-->