• آیا اموالی که در زندگی مشترک بدست آمده بعد از طلاق نصف می‌شود
  • سلام من چند بعد از ده سال از زندگی مشترکمان میخواهم از همسرم جدا شوم آیا اموالی که در این مدت زندگی مشترک بدست آمده نصفش برای من است یا خیر
1400/07/01

سلام خیر شما فقط مستحق مهریه و نفقه اقارب گذشته در صورت عدم پرداخت هستید و تصنیف مهریه جزو شروطی است که می‌توان در عقد نامه آنرا با توافق یکدیگر ذکر کرد و جزو قوانین آمره نیست

-->