• تقسیم ارث بین فرزندان چگونه است
  • سلام من پدرم چند وقت پیش فوت کرده است و بین من و برادرم در خصوص تقسیم ورثه اختلاف پیش آمده چون پدرم وصیت کرده بود که اموال بین ما به صورت مساوی تقسیم شود اما بردارم این وصیت را قبول ندارد میخواستم بدانم حق با کدام یک از ماست و در صورت شکایت کدام یک از ما به حقمان میرسیم
1400/07/01

بر اساس قانون هر فرد می‌تواند تا یک سوم از اموال خود را وصیت نماید و بیش از آن را وراث باید اجازه دهند. لذا تا یک سوم از دارایی پدرتان به شکل مساوی بین شما و برادرتان تقسیم شده و نسبت به باقی آن وراث باید موافقت نمایند.

-->