• آیا هزینه مالی که به امانت نگهداری کرده ام با من است
  • چند وقت قبل یکی از دوستانم ماشینش را به امانت نزد من گذاشت و به سفر خارج از کشور رفت. از آنجا که منزل من پارکینگ ندارد ماشین را در خیابان گذاشتم. متاسفانه خودرویی به آن زد و ماشین دوستم آسیب دید. پس از آن ماشین را در پارکینگ عمومی گذاشتم. حال که دوستم از سفر برگشته می‌گوید خسارت ماشین را باید من بپردازم و هزینه پارکینگ را نیز پرداخت نمی‌کند. لطفا راهنماییم کنید.
1400/07/01

بر اساس قانون مدنی امین ضامن مال امانی نیست مگر اینکه در مورد آن تقصیر یا کوتاهی کرده باشد. همچنین امانت گذار باید مخارجی را که امین برای نگهداری از مال امانی کرده است بپردازد.

-->