• برای تقسیم ارثیه چه کاری باید انجام شود
  • پدرم مدتی پیش فوت کردند. برای تقسیم ارثیه چه کاری باید انجام شود؟
1400/07/01

در ابتدا باید گواهی انحصار وراثت ایشان از شورای حل اختلاف گرفته شود. پس از آن با مراجعه به اداره مالیات بر ارث و معرفی اموال متوفی، مالیات اموال را پرداخت کرده و گواهی مالیات بر ارث را اخذ ‌کنید. پس از آن شما می‌توانید هرگونه تصرف حقوقی در اموال متوفی داشته باشید.

-->