• آیا می توانم هدایا و حلقه نامزدی را پس بگیرم؟
  • بنده با آقایی به مدت 8 ماه نامزد بودیم و بعد از مشکلات فراوان و عدم رضایت خانواده ایشان برای ازدواج جدا شدیم آیا می توانم هدایا و حلقه نامزدی را پس بگیرم؟
1400/07/01

بله، با توجه به ماده 1037 قانون مدنی شخص می تواند هدایایی که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند(دوران نامزدی فاصله زمانی بین خواستگاری تا عقد است) واگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایا خواهد بود.

-->