• سلب حضانت پدر به دلیل ندادن نفقه
  • آيا مي توانم حضانت دختر 8 ساله اي كه پدرش نفقه نمي دهد را برعهده بگيرم؟
1400/07/01

مطابق ماده  117 قانون مدني و ماده 45 قانون حمايت خانواده اگر پدر صلاحیت نداشته باشد مادر طفل حق حضانت فرزند مشترک بعد از هفت سال را دارد. همچنین به هر علت اگر دادگاه تشخیص دهد غبطه و مصلحت طفل ایجاب می کند نزد مادرش باشد حکم به حضانت طفل توسط مادر مي دهد زيرا در اينگونه موارد رعايت مصلحت طفل بر همه موارد اولويت دارد.

-->