• ضمانت پدر شوهر در مهریه چه فایده ای دارد
  • سلام در عقد ازدواج پدر شوهرم به طور رسمی ضامن پرداخت مهریه شدند. اکنون همسرم دارای اموالی است اما برای پیشرفت کاری به آنها نیاز دارد .آیا من می توانم بدون اعسار شوهر، مطالبه مهریه ام را از پدر شوهر کنم؟
1400/07/01

اگرضمانت به صورت تضامنی باشد شوهر، معسر بودن شوهر موضوعیت ندارد، ضامن پرداخت مهریه، در هر صورت مسئول پرداخت مهریه می باشد و اگر مدعی اعسار از پرداخت مهریه ای است که ضمانت نموده است، باید اعسار خود را در دادگاه به اثبات برساند اما اگر به صورت غیر تضامنی باشد اعسار زوج موضوعیت دارد.

-->