• مطالبه‌ خسارت‌ از باب‌ سببیت چگونه است؟
  • سلام‌ شخص‌ (۱)‌ ماشین‌ خود را طبق‌ قولنامه‌ با‌ دارای‌ عیب‌ در درب‌ جلو‌به‌ شخص (۲) میفروشد‌ و شخص‌ (۲) نیز‌ با همان‌ شرایط‌ به (۳) میفروشد‌ وشخص (۳) نیز‌به (۴) میفروشد‌،شخص ‌۴ ‌متوجه‌ عیوب‌ دیگر‌ می‌شود‌ و اقدام‌ به‌ فسخ‌ معامله‌ و گرفتن‌ تمامی‌خسارات‌ خود‌ از ۳‌ میشود‌،فرد ‌ ۳به‌شخص‌۲ ‌مراجعه‌ نموده‌ و بدون‌ شکایت  و طبق‌ توافق‌ خسارات‌ پرداختی‌ را‌ از ایشان‌ دریافت‌ می‌نماید‌.حالا فرد‌ دوم‌ به‌ نفر اول‌ رجوع‌ نموده‌ و طبق‌ حکم‌ صادره‌ از دادگاه‌ مبنی‌ بر فسخ‌ و خسارت‌ و قرارداد عادی‌ خود‌ با ۳‌ تقاضای‌ خسارات‌ پرداختی‌ را دارد‌ ولی‌ فرد ۱‌ قبول‌ نمیکند‌‌ ضمن اینکه‌ طبق‌ استعلام‌ از بیمه‌ عیوب‌ مذکور در حکم‌ از قبل‌ معاملات‌ موجود‌ بوده‌ و  و در حکم‌ و نطر کارشناس‌ موجود‌ می‌باشد‌. آیا‌ ایشان‌ می‌تواند‌ خسارات‌ خود را از مراجع‌ قضایی‌ پیگری‌ نماید‌‌. ممنون
1400/07/01

چنانچه در مبایعه نامه‌ای که بین فرد (1) و (2) تنظیم شده، خریدار حق فسخ معامله را از خود سلب کرده باشد، نمی‌تواند معامله را فسخ نماید. همچنین اگر در مبایعه نامه خریدار مبیع را همان طور که هست و با تمام عیوب خریداری کرده باشد، نمی‌تواند خسارات خود را مطالبه نماید در غیر این صورت با مراجعه به مرجع صالح و طرح دعوا می‌تواند خسارات مذکور را دریافت نماید.

1400/07/01

پاسخ داده شد

-->