• تعلیق همان تبرئه است؟
  • با سلام من مدت 20 سال در جایی استخدام بودم اما با وارد کردن چند اتهام من را بازنشسته کردند. در دادگاه از بعضی اتهامات تبرئه شدم و بعضی دیگر را تعلیق کردند. تعلیق همان تبرئه است؟
1400/07/01

تبرئه و تعلیق حکم متفاوت بوده و با هم فرق می‌کنند. تبرئه یعنی اینکه دادگاه نسبت به اتهامات وارده شما را مجرم نشناخته است. اما در تعلیق شما مجرم شناخته شده‌اید ولی به دلایلی دادگاه تصمیم گرفته مجازات شما را معلق کند و شما را بلافاصله مجازات ننماید.

-->