• چگونه طلبهای محجور را بگیرم؟
  • پدر من بر اساس رای دادگاه محجور اعلام شده است و من را به عنوان قیم انتخاب کرده‌اند. پدرم از تعدادی مبالغ بالایی طلبکار هستند که حاضر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشند. چطور می‌توان طلبهایشان را گرفت؟
1400/07/01

خود ایشان به دلیل حجری که دارند نمی‌توانند طرح دعوا نمایند اما شما که قیم ایشان هستید می‌توانید از طرف وی در مرجع صالح با طرح دعوای مطالبه وجه علیه اشخاص مذکور وجوه ایشان را مطالبه نمایید.

-->