• برداشت بدون اطلاع از کارت بانکی قابل پیگیری است؟
  • شخصی بدون اطلاع از بنده مبلغ 10 میلیون تومان از کارت بانکییم خرید کرد. وقتی متوجه شدم چه کسی می‌باشد از من خواست تا به وی مهلت بدهم تا مبلغ مذکور را برگرداند اما چنین کاری نکرد. آیا می‌توانم از وی شکایت کنم؟
1400/07/01

نکته‌ای که وجود دارد این است که شما باید بتوانید این موضوع را ثابت نمایید و تنها ادعای شما مسموع نخواهد بود. لذا در صورت اثبات موضوع با اقرار ایشان، داشتن شاهد و... می‌توانید جهت اخذ وجه خود اقدام نمایید.

-->