• چطور می‌توانم پولم را پس بگیرم؟
  • شخصی ادعا کرد می‌تواند به من وام دهد، لذا به حسابش پول ریختم اما پس از آن دیگر جواب تلفن‌هایم را نمی‌دهد. چطور می‌توانم پولم را پس بگیرم؟
1400/07/01

شما می‌توانید علیه ایشان دعوای حقوقی مطالبه وجه را اقامه نمایید و فیشهای واریزی را نیز ضمیمه دادخواست کنید. چنانچه شخص مذکور دارای سوء نیت بوده و قصد فریب و بردن مال شما را داشته می‌توانید شکایت کلاهبرداری نیز علیه وی طرح نمایید.

-->