• شرایط صدور حکم غیابی چیست؟
  • سلام آیا فقط به شرط عدم حضور در دادگاه، حکم غیابی محسوب می شود یا شرط دیگری نیز باید وجود داشته باشد؟
1400/07/01

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط عدم حضور در دادگاه ملاک صدرو حکم غیابی نیست و برای صدور حکم غیابی، شرط دیگری نیز لازم است. اگر اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده در هیچکدام از جلسات دادگاه هم به طور کتبی دفاع نکرده باشد (یعنی لایحه ارسال نکرده باشد)، حکم صادره غیابی است. 

-->