• با وجود حكم منع به اشتغال تكليف قرارداد هاي زوجه چه مي شود؟
  • با سلام . شوهرم براي تحت فشار گذاشتن من چند ماهه پيش دادخواست منع اشتغال دادند اگر قاضي حكم منع اشتغال من را صادر كند، تكليف قراردادهايي كه خصوص اموال خود بستم چه مي شود؟
1400/07/01

با سلام و احترام.

اين قراردادها حتي اگر بعد از مخالفت شوهر امضا شده باشد، معتبر است زيرا مطابق ماده 1118 زوجه داراي استقلال مالي است و اگر زوجه بر خلاف میل زوج به تجارت بپردازد و حتي با تایید دادگاه از آن منع شود؛ قراردادهایی که می بندد نافذ است.

-->