• جبران خسارت ناشي از منع اشتغال زوجه
  • سلام شوهرم دادخواست منع اشتغال به دادگاه ارائه دادند و حكم منع اشتغال بنده صادر شد در صورتيكه من نسبت به كارفرما تعهداتي دارم كه انجام نشده است آيا كارفرما مي تواند عليه من اقدامي بكند؟ آيا كارفرما حقي در قبال عدم انجام تعهد دارد؟ وظيفه من در اين خصوص چيست؟
1400/07/01

طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی مطالبه خسارت به علت عدم انجام تعهد در صورتی ممکن است که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده یا عرف یا قانون حکم به آن کرده باشد. اگر در قراردادی که زن با کارفرما بسته است جبران خسارت صریحاً پیش‌بینی شده باشد شکی نیست که کارفرما می تواند در صورت خودداری زن از ادامه کار از او مطالبه خسارت کند.

-->