• جبران خسارت در منع اشتغال زوجه به چه صورت است؟
  • همسرم به دليل مخالف زيادي كه با شغل من داشتند با ارائه دادخواست منع اشتغال بنده موجب صدور حكم اشتغالم شدند اكنون كارفرما مطالبه خسارت كرده و شاكي مي باشد اما همسرم هيچ كمكي در اين خصوص نمي كند آيا من مي توانم همسرم را مجبور به پرداخت كنم؟ در حکم منع اشتغال زوجه چه کسی مسئول جبران خسارت به ثالث است؟
1400/07/01

با سلام و احترام.

زوجه متعهد در قرار داد است لذا مسئوليت جبران خسارت با شما است و شوهر تكليفي در خصوص تعهدات زوجه ندارد.

-->