• چگونه حسابهای مسدودم را باز کنم؟
  • بابت دادگاه خانواده حسابهایم بسته شده. چطور می‌توانم آنها را باز کنم؟
1400/07/01

چنانچه حسابهای شما به دلیل عدم اجرای حکم صادره از دادگاه توقیف شده باشد شما می‌توانید با پرداخت محکوم به از حسابهای خود رفع توقیف نمایید و اگر حسابهای شما به دلیل دستور موقت مسدود شده است می‌توانید با سپردن تامین مناسب، حسابهای خود را باز نمایید.

-->