• فروشنده ماشین سند نمی‌زند
  • چند سال پیش ماشینی به صورت وکالتی خریدم. اما فروشنده حاضر به سند زدن نیست. خودش نیز ماشین را از شخص دیگری خریده. چکاری باید انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید علیه ایشان و فروشنده قبلی هر دو دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی طرح نمایید.

-->