• می‌توانم ذوباره ازدواج کنم؟
  • چند سالی است من و همسرم جدا از هم زندگی می‌کنیم. من در حال پرداخت مهریه ایشان هستم. می‌خواهم دوباره ازدواج کنم. آیا می‌توانم؟ 
1400/07/01

در ابتدا شما باید دعوای تمکین علیه همسر خود مطرح نمایید. در صورتی که حکم علیه همسر شما صادر شود شما می‌توانید دعوای ازدواج مجدد را طرح نموده و حکم عدم تمکین را ضمیمه دادخواست خود نمایید. پس از صدور حکم به نفع شما، می‌توانید مجددا ازدواج نمایید.

-->