• ارائه سند ملک موروثی به اداره ثبت
  • اینجانب به عنوان یکی از وراث جهت دریافت سند تکبرگی سهم الارث خود به اداره ثبت مراجعه نمودم واین اداره سند دفترچه ای قدیمی را میخواهدواصل سند نزد برادرم میباشد و آن را نمیدهد وبعد از اخطار اداری از طرف ثبت به ایشان ،اظهارداشته که اصل سند سرقت شده است و اداره ثبت به بنده گفته باید دستور قضایی جهت چاپ سند سهم الارث ارائه دهم
1400/07/01

سلام لطفا سوال خود را به صورت واضح بیان فرمایید

-->