• آيا خيانت زوجه موجب عدم نفقه وي مي شود؟
  • سلام من و همسرم در دوران عقد هستيم و مدتي است متوجه روابط او با آقايان ديگر و خيانت وي شدم. اگر همسرم به اين روابط ادامه دهد آيا مستحق نفقه خواهد بود؟
1400/07/01

بله، حتي در صورت اثبات خيانت زوجه، مطابق ماده 1106 و 1108 قانون مدنی تا زمانی که زوجه از زوج تمکین کند و عدم آن برای دادگاه اثبات نشود مستحق دریافت نفقه است ‌و مشروط به هیچ شرط دیگری نمی باشد.

-->