• ارث فرزندان تلقيح مصنوعي
  • آیا کودکی که توسط گامت اهدایی از طریق لقاح مصنوعی به وجود آمده احکام و قوانين فرزند طبيعي را دارد چه شباهتی در حق و حقوق خود با دیگر فرزندان دارد و آيا حق دریافت ارثیه ندارد؟
1400/07/01

حضانت و نفقه فرزندان تلقيح مصنوعي مطابق قانون حمايت خانواده و قوانين كودكان بد سرپرست همانند فرزند طبيعي است اما ارث به علت عدم رابطه نسب به آنها تعلق نمي گيرد.

-->