• ازدواج مسلمان و غیرمسلمان
  • در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ مسلمان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ازدواج کند، آﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ازدواج آﻧﺎن واﺟﺪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ؟ و زوجه می تواند در دادگاه ایران مطالبه مهریه نماید؟
1400/07/01

بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی مزبور، نکاح جایز نبوده لذا آثار نکاح بر آن مترتب نیست .

-->