• تابعیت فرزند متولد شده از پدر ایرانی در خارج از کشور چیست؟
  • آقایی مسلمان هستم که در آلمان با خانم آلمانی عقد موقت کرده و صاحب فرزند شدیم اکنون تابعیت فرزند من چگونه است؟
1400/07/01

طبق ماده 21 قانون حمایت از خانواده، در صورتی که زوجه غیرمسلمان اهل کتاب از مرد مسلمان در عقد موقت، صاحب فرزند شود، باید نکاح موقت درکنسولگری به ثبت قانونی برسد و تابعبت فرزندتان بر اساس ماده 976 قانون مدنی ایرانی است.

-->