• اجرای حکم خلع ید
  • با سلام ملک شخصی من ، توسط شخصی غصب شده و من چون در ایران نبودم ایشان از غیبت و عدم اطلاع من استفاده کرده و ملک را بصورت قولنامه ای به فروش رسانده و به تصرف خریدار داده است اکنون حکم خلع ید علیه شخصی که ملک را غصب کرده بود صادر شده است . با توجه به اینکه ملک اکنون در تصرف غاصب نیست ایا این حکم اکنون علیه خریداری که ملک را در تصرف دارد قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
1400/07/01

اگر حکم خلع ید صادر شود این حکم هم علیه کسی که ملک را غصب کرده قابل اجراست و هم علیه کسی که ملک را اکنون در تصرف دارد و خودش غاصب نبوده است . اما اگر شخص دیگری غیر از غاصب متصرف ملک باشد در دو صورت ممکن است اجرای حکم به تاخیر افتد :1- در صورتی که دلایلی داشته باشد که نشان دهد این شخص حقوقی اعم از عین یا منافع در ملک دارد 2-ظرف یک هفته به دادگاه صادر کننده حکم رجوع کند و دلایل خود را تقدیم کند .

-->